حمام کردن

صفایی که توی حموم کردن هست، هیچ جای دیگر نیست، آب خنک و یه دهن موسیقی و عشق و حال.

  • آرسین جان
Designed By Erfan Powered by Bayan