خودنمایی....

خود شیرینی پیش رییس ها(دوست ها و افراد بالاتر از خودمون)،  ممنوع! 😭😭

  • آرسین جان

دوست یا دشمن

دوست خوب،  بهتر از دشمن خوبه

دشمن خوب،  بهتر از دوست خوبه

دشمن،  نقص هاتو بهت میگه

دوست،  نقص هاتو بهت نمی گه

  • آرسین جان
Designed By Erfan Powered by Bayan