حمام کردن

صفایی که توی حموم کردن هست، هیچ جای دیگر نیست، آب خنک و یه دهن موسیقی و عشق و حال.

  • آرسین جان

دوبیتی درباره عشق

  باخلق خداچه مشکلی داری عشق؟
   جز محنت و غم چه حاصلی داری عشق؟
    با درد و فراق و کینه جان میگیری‌
  من در عجبم!!عجب دلی داری عشق
  • آرسین جان
Designed By Erfan Powered by Bayan